Wenke vir skoolgereedheid
Wenke vir skoolgereedheid

Het u kind die volgende al bemeester?

Beskou dit net as algemene riglyne en interesante leesstof:

 • Prente en vorms met 'n skêr uit tydskrifte knip.
 • Redelik noukeurig inkleur en omlyn.
 • Eenvoudige legkaarte bou.
 • Op een been staan (ook met toe oe)
 • Met 'n tou spring, verspring, op 'n streep loop sonder om te val.
 • Redelik noukeurig met 'n bal gooi.
 • 'n Groot strandbal met beide hande vang.
 • Met groot en klein blokke bou.
 • Sekere vorms deur u getrek, natrek, bv. 'n sirkel, driehoek, 'n kruis.
 • In boeke en tydskrifte blaai sonder om die bladsye te skeur.
 • 'n Boek regsit, nie onderstebo nie.
 • Eenvoudige prente beskryf.
 • Die verskille tussen voorwerpe of prente raaksien.
 • 'n Reeks prente lees deur te sê wat gebeur.
 • Sekere ervarings met die regte woorde oorvertel.
 • Al redelik goed tot by 10 tel met voorwerpe soos proppies, ens.
 • Ken u kind die verskil tussen:

  - groot en klein
  - baie en min
  - lank en kort
  - bo en onder
  - voor en agter
  - binne en buite
  - naby en ver
  - hoog en laag
  - minder en meer
  - swaar en lig
  - wyd en nou

 • Kan u kind voorwerpe soos messe, vurke, klere ens. reg uitsorteer.
 • Kan u kind kleure onderskei.
 • Hom / haar self uittrek en aantrek.
 • 'n Sakdoek reg gebruik.
 • Sy / haar skoene uittrek en aantrek - skoenrieme vasmaak?
 • Knope vasmaak en losmaak.
 • Speelgoed oppas en wegbêre
 • Goed met maats speel en saamwerk.
 • Klein werkies tuis verrig.
 • Bevele aanvaar en opdragte gewillig uitvoer, tot 3 opdragte.
 • Met aandag luister as u 'n storie voorlees.
 • Oorvertel wat u gelees het.


  Gesondheid en Persoonlikheidseienskappe:

 • Hoe is u kind se gesondheid?
 • Is die oë al professioneel getoets?
 • Vermoed u enige ooggebrek?
 • Is die gehoor al professioneel getoets?
 • Vermoed u enige gehoorgebrek?
 • Is daar enige spraakgebrek?
 • Is u kind bang om te waag (selfvertroue)?
 • Word u kind maklik humeurig of opstandig?
 • Is u kind gewoond om takies half gedaan te laat en moet u hom / haar aanspoor om dit te voltooi?
 • Hou u kind 'n redelike tydjie aan met dit waarmee hy / sy besig is?
 • Hoe is die konsentrasie?
 • Is hy / sy woelig en rusteloos van aard?
 • Was daar enige baie ernstige siektes gedurende die kinderjare en wat was die aard daarvan?
 • Het hy / sy enige ongelukke of derglike ervarings beleef?
 • Hoe is die sosiale aanpassing met gesinslede en maats?
 • Het u kind 'n kleuterskool bygewoon?
 • Hoe gaan u kind in die middag huis toe?
 • In wie se sorg sal u kind na skool wees?

Bring van die volgende aspekte as wenke onder die skool se aandag as u voel dit is nodig.

Beskou die eerste helfte as wenke om u kind voor te berei vir dit wat op hom / haar wag gedurende die eerste kwartaal van sy / haar skoolloopbaan.


Hierdie inligting is van Siyavula uploaders.

MOTORIESE ONTWIKKELING

 • Groot motoriese vaardighede
 • Fyn motoriese vaardighede
 • Motoriese beplanning

  Die kind se motoriese ontwikkeling help hom om 'n gesonde en gebalanseerde leefwyse te handhaaf. 'n Agterstand in motoriese ontwikkeling kan lei tot moegheid, wat verder mag aanleiding gee tot rusteloosheid, afleibaarheid, swak konsentrasie en koördinasie-probleme. Sy houding op die mat of by sy lessenaar mag ook swak wees.

  GROOT MOTORIESE VAARDIGHEDE (samewerking van groot spiere in die liggaam)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Klim-en-klouteraktiwiteite
 • Springaktiwiteite (balspele en touspring)
 • Balanseeraktiwiteite (huppel, eenbeenstaan, eenbeentjiespring, loop op 'n lyn)

  FYN MOTORIESE VAARDIGHEDE (samewerking van die klein spiere in die liggaam)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Frommel van papier
 • Skêr aktiwiteite en inkleur
 • Inryg van krale / wasgoedpennetjies vasknyp
 • Kleispel / veters bind

  MOTORIESE BEPLANNING (dit is die sistematiese uitvoering van nie-gewoontevormende verbale opdragte of take).

  Swak motoriese beplanning kan swak werkspoed en lompheid tot gevolg hê en kan daartoe lei dat die leerder langer neem om nuwe vaardighede aan te leer.

  SPRAAK- EN TAALONTWIKKELING

  Verbale taalontwikkeling begin op 'n vroeë ouderdom, voor lees en skryf. Die jong kind dink in taal en druk sy gedagtes in taal uit. Dit is belangrik in sosiale verhoudings, sowel as in akademiese prestasies en maak ook deel uit van kognitiewe ontwikkeling.

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Oorvertel van stories / eie ondervindings
 • Ontwikkeling van 'n woordeskat met behulp van uitstappies, gevolg deur toepaslike klasbesprekings
 • Bespreking van wêreldgebeure
 • Liedjies en rympies
 • Die korrekte gebruik van verbale vermoë in verskillende situasies, bv. om 'n telefoon korrek te beantwoord of
        'n boodskap noukeurig oor te dra.

  Graad R leerders moet effektief kan kommunikeer deur taal, kuns, beweging, musiek en dramatisering van fantasie-ervarings.

  EMOSIONELE EN SOSIALE ONTWIKKELING

  Positiewe selfbeeldontwikkeling
  Hantering van emosies
  Empatie met ander
  Toepaslike sosiale interaksie

  Graad R leerders moet 'n duidelike gedragskode aangeleer word en het geleenthede nodig om suiwer waardes en houdings en 'n sterk morele kode te ontwikkel om verhoudings in die gesin, familie en gemeenskap te bevorder. Hulle het 'n verskeidenheid sosiale ervarings en geleenthede nodig om te leer om effektief in groepe saam te werk.
  Leerders wat emosioneel en sosiaal nog onryp is, vind dit moeilik om in die klassituasie aan te pas en aktief deel te neem. Hulle sukkel om hulle emosies te hanteer, is dikwels bakleierig, onwillig om nuwe dinge aan te pak en in groepe te werk, en onttrek soms. Om selfvertroue te ontwikkel en effektief te kan leer, het hulle 'n veilige, leerdergesentreerde en stimulerende omgewing nodig waar hulle uitgedaag word om te leer.

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Wees 'n voorbeeld vir die kind deur te wys dat jy ander se gevoelens, geloof en kultuur respekteer.
 • Beklemtoon die kind se positiewe eienskappe en help hom om aggressie en negatiewe gevoelens te verwerk en selfvertroue te ontwikkel.
 • Dus: laat die kind besef dat, hoewel jy sy verkeerde optrede / gedrag nie aanvaar nie, jy hom nog steeds as mens aanvaar.
 • Moedig groepspel en deelname daaraan aan.

  KOGNITIEWE ONTWIKKELING probleemoplossingsvaardighede
  (Kognitiewe vaardighede is denkvaardighede wat 'n mens help om doeltreffend te leer).

  Kreatiwiteit
  Kritiese denke

  Probleemoplossingsvaardighede: Lei die kind om probleme te identifiseer en 'n oplossing daarvoor te vind deur kreatiewe en kritiese denke. Graad R opvoeders bied uitdagings aan hulle leerders om hulle te motiveer om hulle volle potensiaal te bereik sodat hulle in kritiese en kreatiewe denkers en probleemoplossers kan ontwikkel.

  PERSEPTUELE ONTWIKKELING
  (persepsie is die akkurate waarneming, organisasie en interpretasie van inligting wat vanaf die sintuie na die brein gestuur word)

  Die stimulasie van visuele en ouditiewe perseptuele vaardighede is belangrik by die voorskoolse kind omdat hierdie vaardighede voorvereistes is vir effektiewe leer.


  VISUELE PERSEPSIE
  (die akkurate waarneming, organisasie en interpretasie van inligting wat vanaf die oë na die brein gestuur word)

 • Liggaamsbeeld (die bewustheid en die ervaring wat 'n mens van sy eie liggaam het)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Instruksies, bv. raak met jou hand aan jou knie, ens.
 • Identifiseer liggaamsdele aan 'n pop
 • Trek hande af op papier en knip dit uit
 • Legkaarte van liggaam (kinders kan self een maak deur 'n prent uit te knip)
 • Visuele diskriminasie (die vermoë om ooreenkomste en verskille waar te neem)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Ou tydskrif kind moet bv. al die s'e en r'e omkring
 • Bingo / Lotto speletjies (soek sy maat)
 • Visuele geheue (die vermoë om stimuli, deur die oë waargeneem, te kan onthou)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Plaas ongeveer 6 voorwerpe op 'n skinkbord kind kyk ongeveer 3 sekondes bedek kind moet opnoem
  &bsp     wat hy gesien het / neem 1 voorwerp weg kind moet sê wat verwyder is
 • Flits prent kind moet vertel wat hy gesien het
 • Audibloks visuele kaarte
 • Visuele vormkonstantheid (die vermoë om die konstantheid van vorms waar te neem, ongeag hul grootte, kleur, oriëntasie in die ruimte, ens.)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Vormspeletjies, bv. vormbord / lotto
 • Uitsoek van dieselfde vorms en benoeming daarvan
 • Assosiasie van vorms met voorwerpe, bv. ? (horlosie); ? vuurhoutjiedosie
 • Posisie in die ruimte (die persepsie van die verhouding van 'n voorwerp tot die waarnemer)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Rigtingspeletjies, bv. wie staan voor / agter / links / regs van jou?
 • Na-pak van patrone met blokkies of pennetjies
 • Voorgrond-/agtergrondpersepsie (die vermoë om op relevante visuele inligting te fokus en dit van ander minder belangrike inligting te onderskei)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Soek spesifieke voorwerpe in 'n besige prent
 • Soek spesifieke voorwerpe in die omgewing, bv. palmboom
 • Omlyn voorwerpe wat mekaar oorvleuel
 • Legkaarte
 • Visuele sluiting (die vermoë om inligting aan te vul en te voltooi wanneer sekere gedeeltes ontbreek)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Kind moet onvoltooide tekening voltooi
 • Visuele analise en sintese (die vermoë om 'n prent of voorwerp as 'n geheel waar te neem, dit op te breek in dele en weer sinvol saam te voeg)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Legkaarte
 • Dot-to-dot (na-teken van kolpatroon)
 • Na-pak van patrone (boublokke)

  Leerders met visuele perseptuele agterstande ondervind probleme in alle aspekte van leer (bv. lees, skryf, Wiskunde), aangesien bogenoemde aspekte die grondslag vorm vir skolastiese vaardighede.

  OUDITIEWE PERSEPSIE
  (die akkurate waarneming, organisasie en interpretasie van inligting wat vanaf die ore na die brein gestuur word)

 • Ouditiewe geheue (die vermoë om stimuli, deur die ore waargeneem, te kan onthou)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Gee verskillende opdragte, bv. raak met jou hand aan jou kop en spring twee keer in die lug, ens.
 • Lees kort storie en vra vrae wat kind moet beantwoord
 • Oorvertel van stories in eie woorde
 • Pak gekleurde blokkies in volgorde n.a.v. verbale instruksies
 • Aanleer van rympies en liedjies
 • Sê 'n nommer of letters en laat die kind dit herhaal
 • Ouditiewe diskriminasie (die vermoë om ooreenkomste en verskille in klanke te hoor)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Klap of tik 'n ritmiese patroon en kind moet dit naboots, bv. lank-kort-kort-lank
 • Laat kind verskillende geluide identifiseer m.b.v. 'n bandopname van geluide
 • Vra kind met watter klank sy naam begin
 • Sê eenvoudige woord, bv. son. Vra watter klank het hy eerste / laaste / in die middel gehoor
 • Vra kind wat hy kan sien wat bv. met 'n s-klank begin
 • Speel "telefoontjie" : kinders sit in 'n ry, die eerste een fluister 'n woord in sy maatjie se oor; dit word op
        fluistertoon van die een na die ander aangestuur. Die laaste een sê hardop wat hy gehoor het.
 • Ouditiewe analise en sintese (die vermoë om woorde in klanke op te breek en weer saam te voeg)

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Klank 'n woord, bv. k-a-t; die kind moet sê wat hy gehoor het
 • Sê 'n woord, bv. son; die kind moet die woord klank.
 • Klap die woord of jou naam ritmies

  DOMINANSIE (die voorkeur wat 'n persoon aan die gebruik van een bepaalde voet / oog / hand / oor gee. Dit is 'n rypwordingsproses wat op ongeveer 6-jarige ouderdom voltooi word).

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Moedig die kind aan om sy dominante hand as die leidende hand in aktiwiteite te gebruik
 • Moedig oorkruisoefeninge aan, bv. raak met regterelmboog aan linkerknie, en andersom. Doen dit ritmies saam met musiek.
 • Speel rigtingspeletjies.

  Leerders ruil dikwels hulle hande om omdat hulle nie die middellyn van die liggaam kan kruis nie. Probleme met middellynkruising lei tot gedurige herposisionering van die liggaam, wat weer konsentrasie en werkspoed nadelig beïnvloed
  en ook tot moegheid lei.

  SPESIFIEKE TOEPASSING IN LEERAREAS

 • Geletterdheid
  Voorbereidende lees (klankprogram)
  Voorbereidende skrif (skrifpatrone en letterformasie)
  Progressie van bo na onder
  Progressie van links na regs

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Dramatisering van stories / daaglikse aktiwiteite
 • Vertel eenvoudige stories m.b.v. prentjies
 • Kinders moet prente van storie in die korrekte volgorde pak en die storie na aanleiding daarvan vertel
 • Fynkoördinasie-aktiwiteite
 • Wiskunde

  Voorbeelde van aktiwiteite:
 • Telaktiwiteite
 • Herken, beskryf en weergee van syfers 1 tot 9
 • Vergelyking en rangskikking van getalle
 • Gebruik van terme soos meer, minder, ligter, swaarder, korter en langer
 • Probleemoplossing, bv. meer / minder / ewe veel
 • Maak 'n getal 1 meer, bv. 6 7
 • Aantel, bv. eerste kind tel tot 3; tweede kind tel verder tot 6; ens.
 • Sorteer voorwerpe volgens verskillende eienskappe (bv. al die rooies).
 • Lewensvaardigheid

  Persoonlike ontwikkeling
  Emosionele en sosiale ontwikkeling
  Fisiese ontwikkeling

  Leerders wys dat hulle dit wat hulle geleer het, in verskillende situasies in die samelewing kan toepas. Help met
  uitdagings wat die lewe bied sodat hulle 'n aktiewe en produktiewe rol in die samelewing kan speel. Deur die bespreking
  van situasies word probleemoplossingsvaardighede, logiese denke en redenering, asook kritiese en kreatiewe denke
  ontwikkel.

  " Na Bo "

 • KOPIEREG 2009-2024 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.