Arbeidsterapie
Arbeidsterapie

Suid Afrika se 9 verskillende provinsies se skakels vir arbeidsterapeute

Gauteng   KwaZulu-Natal   Limpopo   Mpumalanga  Noord-Kaap   Noordwes   Oos-Kaap   Vrystaat   Wes-Kaap

Wat is arbeidsterapie?

Arbeidsterapie is die identifikasie en behandeling van enige probleme hetsy fisiek, emosioneel of sosiaal wat die persoon se funksionering beïnvloed deur die gebruik van 'n verskeidenheid aktiwiteite.
By kinders is dit veral die identifisering van vroeë ontwikkelingsprobleme hetsy groot of klein motories, perseptueel of kognitief.
Behandeling vind plaas deur middel van speel-aktiwiteite, wat weer eens groot motoriek (bal en spring spele), perseptuele aktiwiteite (pennetjiesbord) of kreatiewe aktiwiteite (knip en plak of kleispel) behels.
Met ouer kinders sluit dit ook lees, spel en rekenkunde werk in.
Spesiale tegnieke word ook in terapie gebruik om stimulering en ontwikkeling te bevorder en ondersteun.

Arbeidsterapie oefeninge

Wanneer het my kind arbeidsterapie nodig?

Met 'n kind onder 'n jaar is sy groot motoriese ontwikkeling die grootste aanduiding dat ontwikkeling op standaard is en of daar dalk 'n probleem mag wees.
Kinders tussen 1 en 4 behoort aktief te wees, eksperimenteer graag met verskeie apparate, posture, speelgoed en teksture.
Wanneer 'n klein kind egter nie van destruktiewe fase (uitpak en omkrap) na 'n konstruktiewe fase (bou en iets maak) oorgaan nie, oorsensitief voorkom of net apaties is, sal 'n arbeidsterapie evaluasie ook aanbeveel word.
Kinders tussen 4 en 6 behoort nou stil te kan sit vir 'n langer tydperk, opdragte te kan uitvoer, teken-apparaat soos kryte te kan hanteer, speletjies verstaan en speel, 'n handvoorkeur, goed te kan klim en klouter en fisiese aktiwiteite goed kan uitvoer en geniet.
'n Meer formele evaluasie kan nou deur 'n arbeidsterapeut uitgevoer word om alle fasette van sy ontwikkeling te bepaal en 'n skoolgereedheidstoets kan ook deur haar gedoen word.
Wanneer die kind skool toe gaan word daar gekyk na alle aspekte soos hierbo, maar ook skoolgerigte take soos lees en spel, aandag en konsentrasie asook bilaterale integrasie en motoriese beplanning.
Hierby moet hulle goeie luistervermoëns toon, onafhanklik kan werk en opdragte uitvoer en klaarmaak.
Wanneer u twyfel oor u kind se ontwikkeling is dit beter om die kind vroegtydig te laat evalueer dat die probleem so vroeg as moontlik aangespreek word.
Die arbeidsterapeut werk ook saam met ander professionele persone soos spraakterapeute, fisioterapeute en sielkundiges en sal u na een van hulle verwys indien nodig.

Wanneer om my kleuter na 'n arbeidsterapeut te verwys.

Die volgende riglyne word gegee as hulp vir die vroeë identifisering van moontlike motoriese-, visueel-persepteule-, en hoër kognitiewe probleme:

Grof motories:
Handhaaf nie 'n goeie sit- en staan postuur nie.
Kom lomp voor en val maklik.
Onvoldoende balvaardighede.
Speel nie graag met buite apparaat nie.
Swak kennis van eie liggaam (menstekening).
Toon 'n vrees vir hoogtes.
Vermy balansaktiwiteite.
Vermy kruising van die middellyn.

Fyn motories:
Foutiewe potloodgreep en swak potloodbeheer.
Kom lomp voor wanneer krale ryg en pennetjiesborde pak.
Onkonstante dominasie.
Probleme met los- en vasmaak van kledingstukke.
Vermy inkleur- en knip aktiwiteite.

Hoër kognitief:
Onvoldoende aandagspan/dromerig.
Onvoldoende visuele- en ouditiewe geheue.
Onvoldoende waarneming van klein verskille en ooreenkomste.

Perseptueel:
Bou nie graag legkaart nie.
Doelgerigte aktiwiteite word ingespan tydens terapie.
Gestandaardiseerde toetse word gebruik vir evaluasie.
Kleur-, vorm- en getal konsep nie op standaard nie.
Onderskei moeilik tussen objekte wat dieselfde lyk.
Onvermoë om prente of patrone na te teken.
Onvoldoende kennis van begrippe soos bo, onder, voor, agter ens.
Sukkel met konstruksiespel.
Swak tekeninge en skrif a.g.v. onvoldoende ruimtelike waarneming.
Vind een objek moeilik tussen ander.

Tassintuig:
Hou nie van sand of klei speel nie.
Hou nie van vertroeteling nie.
Isoleer homself van ander kinders.
Reageer buitengewoon in groep deur ander te stamp en te stoot.
Vermy sekere teksture kos en klere.

Werksvaardighede:
Het konstante aanmoediging en ondersteuning nodig.
Kan nie take onafhanklik uitvoer en voltooi nie.
Maak nie opdragte klaar nie.
Stadige werkspoed.

Ouers sowel as onderwyseresse het 'n baie belangrik rol in die identifisering van motories-, perseptuele- en hoë kognitiewe probleme.

Annalie Skein, arbeidsterapeut van Stellenbosch
Die volgende inligting is ongelukkig net in Engels beskikbaar.

Occupational Therapy (OT) - Kids health information

The Kids health information package aims to be a practical, user-friendly and time-efficient resource for therapists to use in conjunction with an occupational therapy program. The package consists of information and activity idea sheets that are based on collective evidence-based clinical experience and current resources and journals. The package uses a standardised format and illustrations are used to enhance the understanding of the information. The activity ideas aim to be practical and fun and many can be incorporated into everyday tasks. It is intended that individual therapists will highlight the specific activities that are most suitable for each child and emphasize the correct way to do the activities. Home program sheet templates are also included in the package.

Developing a pencil grip Hand preference Low muscle tone
In-hand manipulation Hand and finger strength Shoulder stability and control
Develop arm co-ordination Prewriting skills Pencil pressure
Playdough and exercise putty Splints Pressure garments
Scar management Hand exercises Thumb exercises
FDP tenolysis exercises FDS tenolysis exercises Supination exercises
Hand and finger strength Adolescents Encouraging young babies to use their hands Encouraging older babies to use their hands
Encouraging toddlers to use two hands Encouraging preschool children to use two hands Encouraging school children to use two hands
Finger exercises Finger stretches  " Na Bo "

KOPIEREG 2009-2024 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.